Al onze leningen

Web-privacybeleid

Versie: 0.1
Aanmaak datum: 08/05/2018
Datum laatste update: 08/05/2018
Documentstatus: van toepassing

Auxifina NV, Brand Whitlocklaan 87/4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, 0464.375.028 2/9

 

Fouten en weglatingen

Wanneer u als lezer van dit document fouten of weglatingen zou ontdekken, wordt u vriendelijk verzocht schriftelijk contact op te nemen met de auteur en hem een beschrijving van de bevinding te geven, evenals de specifieke locatie in dit document die moet worden bijgewerkt.

 

Versiebeheer

Versiebeheer is de verantwoordelijkheid van de DPO. De DPO moet ervoor zorgen dat de meest actuele versie van dit document toegankelijk is, bij voorkeur online. In het geval van inhoudsverschillen tussen elektronische versies en gedrukte versies, heeft de elektronische versie altijd de overhand.

 

Contactgegevens

AUXIFINA NV Brand Whitlocklaan 87/4 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 0464.375.028

Email naar dataprotection@auxifina.be

 

1 Inleiding

Auxifina waardeert uw privacy en engageert zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.
Deze Auxifina-webprivacybeleid (het “Web Privacybeleid”), legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens betekenen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

2 Acceptatie van het beleid

Het gebruik van deze website is onderworpen aan dit webprivacybeleid. Door ons persoonlijke gegevens te gebruiken, begrijpt u dat u instemt met het verzamelen, verwerken, overdracht en het gebruiken van dergelijke informatie zoals uiteengezet in dit Web Privacybeleid. Waar dit toepasselijk vereist is, zullen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen. Als dit Web-privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, wordt u geadviseerd dit Web-privacybeleid regelmatig te raadplegen.

 

3 Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens via deze website is Auxifina NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan 87/4. Gegevensbeheerder betekent Auxifina dat, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens bepaalt.

 

4 Categorieën van Verzamelde Persoonlijke Gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren via onze normale zakelijke activiteiten, zowel online als offline. Deze omvatten, bijvoorbeeld wanneer u een kredietaanvraag indient of overeenkomsten afsluit of met ons communiceert of onze websites bezoekt en gebruikt. We ontvangen ook persoonlijke informatie van u om bepaalde diensten zoals krediet- en verzekeringsbemiddeling uit te voeren.

De categorieën persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken omvatten:

 • contact Informatie die ons in staat stelt om met u te communiceren, zoals uw naam, functie, leeftijd, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen waarmee wij u berichten, bedrijfsinformatie en registratie-informatie kunnen sturen die wij u bieden op onze website;
 • relatie-informatie die ons kan helpen met u zaken te doen, zoals de soorten producten en diensten die u mogelijk interesseren, contact- en productvoorkeuren, talen, gegevens rond uw kredietbehoefte (ter beoordeling van uw terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid), marketingvoorkeuren en demografische gegevens;
 • transactie-informatie over hoe u met ons omgaat, inclusief het gebruik van onze simulatietool voor een lening op afbetaling en/of hypothecair krediet, invullen van formulieren, bezoek aan webpagina’s en informatie over hoe u onze website gebruikt en ermee communiceert websites;
 • veiligheid en naleving Informatie die ons helpt onze belangen veilig te stellen, inclusief informatie voor conflictcontroles, fraudepreventie en interne verificatie, evenals informatie die nodig is voor de beveiliging van onze gebouwen, zoals visuele opnames.

 

5 Doeleinden van de verwerking

Auxifina N.V., gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • verbetering van de website: onderhouden, aanpassen en verbeteren van de website;
 • onze relatie beheren: onze lopende relatie met u beheren, inclusief interactie met u, voldoen aan uw bestellingen en aanvragen en andere diensten aanbieden die verband houden met uw aanvraag;
 • marketing: promotie-aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten van Auxifina N.V.;
 • zakelijke behoeften: productbeheer en -ontwikkeling, bemiddeling in krediet en verzekeringen, contractbeheer, corporate governance, audit en wettelijke naleving.

 

6 Juridische gronden

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende juridische gronden:

 • uw toestemming;
 • tijdens de precontractuele fase voorafgaand aan de totstandkoming en uitvoering van een contract
 • tijdens de uitvoering van een contract met u;
 • omwille van wettelijke of reglementaire verplichtingen
 • omwille van de legitieme belangen van Auxifina N.V.,

Het legitiem belang van Auxifina is om u blijvend te informeren over de kredietoplossingen, tendensen, wettelijke verplichtingen en eventuele promotionele acties binnen het kader van hypothecaire en consumptieve kredieten en aanverwante producten.

 

7 Het delen van gegevens

In verband met de hierboven beschreven doeleinden in Deel 5, kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk delen met derde partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’:

 • derde partijen: we kunnen derde partijen gebruiken om namens ons diensten of functies te leveren of uit te voeren. We kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan deze derde partijen om deze services en functies uit te voeren. Elke verwerking van deze persoonlijke gegevens zal in onze instructies compatibel zijn met de oorspronkelijke doeleinden;
 • wettelijke verplichtingen: we kunnen persoonlijke gegevens over personen ook beschikbaar stellen aan openbare of gerechtelijke autoriteiten, wetshandhavingspersoneel en agentschappen zoals vereist door de wet, inclusief om na te komen aan de nationale veiligheid- of wetshandhavingsvereisten, en ook aan agentschappen en rechtbanken in de landen waar we actief zijn . Waar toegestaan door de wet, kunnen we dergelijke informatie ook bekendmaken aan derde partijen (inclusief Juridische adviseurs) wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om onze rechten op andere wijze af te dwingen, onze eigendommen of de rechten, eigendommen of de veiligheid van anderen te beschermen , of waar nodig ter ondersteuning van externe audit, naleving en corporate governance-functies;
 • fusies en overnames: persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een partij die geheel of een deel van de activa van Auxifina N.V. of haar bedrijfsactiviteiten verwerft in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, ontbinding of anderzijds;

 

8 Behoud

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

9 Veiligheid

Wij hanteren toepasselijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen toe die redelijkerwijs zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen tegen toevallige of rechtmatige vernietigingen, verlies, wijzigingen, onbevoegde bekendmaking of toegang, tegen andere rechtmatige vormen van verwerking. Toegang tot de persoonlijke gegevens zijn beperkt tot geautoriseerde ontvangers op een need-to know basis. We onderhouden een uitgebreid programma voor informatiebeveiliging dat evenredig is aan de risico’s die aan de verwerking zijn verbonden. Het programma wordt voortdurend aangepast om operationele risico’s te beperken en om persoonlijke informatie te beschermen, rekening houdend met door de industrie geaccepteerde praktijken.

In het geval dat er een veiligheidsinbreuk is die leidt tot een inbreuk in de persoonlijke gegevens, zal onze medewerker onmiddellijk de Procedure voor Inbreuken op uw Persoonlijke Gegevens opstarten. Indien het nodig is zal u gecontacteerd worden en zal u blijvend op de hoogte gehouden worden.

 

10 Rechten van de Gegevenspersoon

U hebt het recht om bij Auxifina N.V. toegang te vragen tot en verbetering of verwijdering van de persoonlijke gegevens of beperkingen van verwerkingen met betrekking tot u of om bezwaar te maken tegen de verwerkingen, evenals het recht op gegevensportabiliteit. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om uitoefening van uw rechten, gelieve gebruik ons Contactformulier voor het Aanvragen van de Gegevenspersoon.

Meer informatie over hoe u op deze rechten en relevante aanvragen kunt reageren, vindt u in onze Aanvraagprocedure voor de Gegevenspersoon.

 

11 Toestemming

Door ons persoonlijke informatie te bieden, begrijpt u dat u instemt met het verzamelen, verwerken, internationale overdrachten en het gebruiken van dergelijke informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Waar dit toepasselijk recht vereist is, zullen we uw om uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden of een eerder verleende toestemming voor een specifiek doel kosteloos intrekken door op relevante links op onze websites te klikken, de aanwijzingen in een e-mail te volgen of door een verzoek in te dienen via ons contactformulier verstrekt in de Aanvraagprocedure voor de Gegevenspersoon.

 

12.Wijzigingen in het beleid

Auxifina N.V. kan dit Webprivacybeleid op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen in dit Web Privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene Beleid beschikbaar stellen via de Website. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen betekent dat u het herziene Web Privacybeleid accepteert.

 

13 Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier.