Al onze leningen

Juridische informatie

Publiciteit

De inhoud van deze website heeft ook een publicitair karakter. Indien bepaalde informatie voor jou niet duidelijk is, kan je contact opnemen met Credishop.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij zal Credishop ernaar streven om op elk moment actuele informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor echter garanties te kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde acties tijdelijk zijn, wat tot gevolg kan hebben dat op bepaalde momenten de informatie daaromtrent niet meer van toepassing is.

Je kan geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

 

Aanvraag

Indien je via deze website overgaat tot het aanvragen van een krediet, moet je er zeker van zijn dat je de informatie op deze website begrijpt. Als je aanvullende uitleg nodig hebt, vragen we je om contact op te nemen met Credishop.

Credishop kan maar een gepersonaliseerde aanbeveling doen voor zover je juiste en volledige antwoorden geeft op alle gestelde vragen. Indien er, naast hetgeen uitdrukkelijk is gevraagd, nog informatie bestaat die voor Credishop nuttig is voor het beoordelen van jouw kredietaanvraag, dan bezorg je ons die best meteen.

Indien we jouw kredietaanvraag positief evalueren, zullen we verder voor je bemiddelen bij één van onze kredietpartners. We geven je altijd de volledige uitleg bij de documenten die je ondertekent zoals het aanvraagformulier, SECCI (ingeval van lening op afbetaling), ESIS (ingeval van woonlening), algemene voorwaarden, terugbetalingsmodaliteiten,… vooraleer je het echte kredietcontract tekent.

 

Beschikbaarheid

Credishop heeft verschillende kantoren in België en zal er altijd op toezien dat de kantoren bereikbaar zijn. Indien de kantoren onbereikbaar zouden zijn, zal Credishop er alles aan doen om je een optimale dienstverlening te garanderen.

Indien nodig zal Credishop overgaan tot teleworking en je via moderne technologieën zoals videocall (Skype, Whereby, Teams, Google Hangouts,…) contacteren.

 

Auteursrechten

Credishop is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Credishop, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook verboden.

Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres info@credishop.be.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. De links zijn op dat moment nuttig voor je om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp. Credishop kan wel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden.

Een backlink naar de website van Credishop kan je enkel maar aanleggen als je voorafgaand een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Credishop hebt. Indien je deze toestemming niet hebt, dan kan Credishop je aansprakelijk stellen.

 

Klachtenbehandeling

Indien je klachten zou hebben met betrekking tot jouw krediet(aanvraag), kan je je richten (met vermelding van uw naam, voornaam en het dossiernummer van uw krediet) naar:

Credishop NV – Juridische dienst – Fruithoflaan 21/1 – 2600 Berchem – support@credishop.be

Indien je niet akkoord gaat met het antwoord, heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.bewww.ombudsfin.be.

 

Credishop heeft nog andere merken

Credishop heeft nog enkele andere merken, actief als financieel tussenpersoon. Ieder label is een merk van Credishop en valt onder de rechtspersoon van Credishop NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 21/1, met als ondernemingsnummer 0447.111.503.

www.hypotheek.be en www.hypothèque.be : informatieve website boordevol tips over hypothecair krediet

www.lenen.be en www.emprunter.be : informatieve website over lening op afbetaling

www.helderlenen.be : vergelijkingssite met een simulatietool met de meest actuele debetrentevoeten op de Belgische hypotheekmarkt

Deze merken vallen dus onder het uitsluitend toezicht van Credishop.

Het controle orgaan voor Credishop en haar merken is de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 

Gedragsregels en belangenconflictenbeleid.

Credishop is gehouden tot het naleven van de “Gedragsregels” en deelt je in dit verband volgende informatie mee

 

AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Informatie over begrip kredietbemiddeling

Onze onderneming biedt diensten van kredietbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het aanbevelen van kredietovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van kredietovereenkomsten of het sluiten van kredietovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Ingeval van bemiddeling inzake hypothecaire kredieten zal de medewerker telkens een document “presentatie kantoor” ter ondertekening voorleggen.

 

Kredietbemiddeling

Credishop werkt voor hypothecair krediet en consumentenkrediet (lening op afbetaling) samen met verschillende kredietgevers en banken. Dit betekent dat wij uw behoeften in kaart brengen en in functie daarvan een kredietpartner voorstellen.

 

Informatie over begrip bemiddeling in verzekeringen

Credishop werkt samen met verschillende verzekeraars in het kader van schuldsaldoverzekering (SSV).

Hierbij zal de medewerker altijd op transparante wijze de consument informeren over de mogelijkheden die er zich voordoen én heeft de medewerker ook de plicht om zich om de klant te bekommeren (zorgplicht).

De medewerker dient zijn/haar rol als bemiddelaar steeds op een professionele en zorgvuldige wijze uit te oefenen. In dat kader behoort het tot de taak van de medewerker om de consument te wijzen op de gevolgen van het aangaan van een hypothecair krediet of een lening op afbetaling. Ook wanneer er een overlijden plaatsvindt of er een tijdelijk inkomstenverlies is door arbeidsongeschiktheid.

 

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

In het kader van haar activiteit als kredietbemiddelaar wilt Credishop op een loyale, billijke en professionele manier haar klanten dienen.

Daarom wil Credishop onder meer mogelijke belangenconflicten vermijden, zeker als deze uw belangen als klant kunnen schaden. In deze tekst wordt het kader uitgetekend waarbinnen Credishop haar beleid voor belangenconflictbeheer organiseert.

 

Welke belangenconflicten kunnen er zijn?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft onze onderneming in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in onze onderneming geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) onze onderneming en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze onderneming en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft onze onderneming de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij onze onderneming een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie dan het belang van de klant;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij dezelfde bedrijvigheid als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij onze onderneming een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de kredietgever (bank of verzekeraar) voor de geleverde diensten van kredietbemiddeling.
 • Situaties van echtscheiding tussen bestaande klanten

 

Welke maatregelen neemt onze onderneming?

Onze onderneming neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van onze onderneming om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling betreffend het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid betreffende belangenconflicten van onze onderneming aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door onze onderneming over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

VERGOEDING

Voor onze diensten van bemiddeling in krediet en verzekeringen ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming (handelend als kredietgever) of kredietgever.

De vergoeding voor bemiddeling in hypothecair krediet is bij aanvang nog niet gekend en zal pas in de definitieve ESIS opgenomen worden.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de kredietportefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsonderneming (handelend als kredietgever) of kredietgever voor bijkomende (kwalitatieve) taken ingevuld door ons kantoor.

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.bewww.ombudsfin.be.